Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης
& Πληροφορικής

Search
Close this search box.

Πολιτική απορρήτου

Στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφονται οι βασικές αρχές, εγγυήσεις, νομικές βάσεις και σκοποί, σύμφωνα με τους οποίους το Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία συλλέγει όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τον παρόντα ιστότοπο it.uom.gr και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού.

Νομικό πλαίσιο

Η συλλογή, επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με τις αρχές και επιταγές του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 καθώς και του Ν. 4624/2019.

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνος για τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω του ιστοτόπου είναι το Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε

Τα δεδομένα, τα οποία συλλέγονται κατά τη χρήση του ιστοτόπου και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού, της πλατφόρμας αναλύονται στις παρακάτω δύο βασικές κατηγορίες:

α) Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Οι πληροφορίες που ταυτοποιούν ή μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου:

Φόρμες επικοινωνίας: για να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των σχετικών φορμών επικοινωνίας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε το όνομα και το επώνυμο που μας δηλώνετε, την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας, καθώς και τις πληροφορίες που καταχωρείτε στο σχετικό πλαίσιο (μήνυμα).
Όταν επικοινωνείτε με το Τμήμα με οποιονδήποτε τρόπο (τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία που δηλώνετε ή καταχωρείτε.

β) Μη προσωπικά δεδομένα ταυτοποίησης

Τα δεδομένα που δεν μπορούν να σας ταυτοποιήσουν ως φυσικό πρόσωπο και τα οποία περιλαμβάνουν:

Δεδομένα χρήσης: Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την πλατφόρμα, όπως είναι οι σελίδες που επισκέπτονται, ο χρόνος που περνούν σε κάθε σελίδα, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιούν, τον τύπο της συσκευής που χρησιμοποιούν (π.χ. υπολογιστής, smartphone, tablet), το λειτουργικό σύστημα της συσκευής και η ανάλυση της οθόνης.
Μηχανισμοί αναφοράς: Οι ιστοσελίδες μπορούν να καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι χρήστες βρήκαν την ιστοσελίδα, όπως αναφορές από άλλες ιστοσελίδες, μηχανές αναζήτησης ή κάποιες διαφημίσεις.
Ανώνυμα δημογραφικά δεδομένα: Ανώνυμα δεδομένα σχετικά με τη δημογραφική προέλευση των χρηστών (γεωγραφική τοποθεσία, ηλικία, φύλο κ.τ.λ.).

Δεδομένα ειδικών κατηγοριών

Στο πλαίσιο λειτουργίας του ιστοτόπου μας δεν συλλέγουμε δεδομένα ειδικών κατηγοριών. Οι χρήστες οφείλουν να μην αποστέλλουν δεδομένα ειδικών κατηγοριών, που αφορούν τους ίδιους ή τρίτους.

Σκοπός επεξεργασίας & νόμιμη βάση επεξεργασίας

Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων αποτελεί η εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον. Ειδικότερα ο ιστότοπος λειτουργεί υποστηρικτικά προς το έργο του Τμήματος Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης & Πληροφορικής, το οποίο μεταξύ άλλων είναι η παροχή και  υποστήριξη νέων τεχνολογιών πληροφορικής και ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς την ικανοποίηση των αναγκών των μελών της πανεπιστημιακής.

Επί της άνω νομιμοποιητικής βάσης διενεργείται ως απαραίτητη και η επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται σε ειδικά αρχεία – log files κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο, καθώς το δημόσιο συμφέρον συνίσταται στην ανάγκη εξασφάλισης του απαιτούμενου επιπέδου ασφάλειας δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων.

Τρόπος & χρόνος διατήρησης / αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων

Το Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης & Πληροφορικής επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, που διασφαλίζουν το επίπεδο προστασίας, που επιτάσσει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Το Τμήμα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που επιδιώκει και σε κάθε περίπτωση για όλο το προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό διάστημα.

Πρόσβαση στα δεδομένα

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία συλλέγονται από τη χρήση του ιστοτόπου και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού έχουν οι χρήστες, καθώς και το απαραίτητο σε κάθε περίπτωση προσωπικό του Τμήματος, το οποίο έχει λάβει τη δέουσα ενημέρωση για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Τρίτα μέρη που ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας είναι άλλοι επίσημοι κρατικοί και εποπτικοί φορείς α) όταν η ως άνω διαβίβαση κριθεί απαραίτητη για την συμμόρφωσή μας με τις έννομες ή της ρυθμιστικές μας υποχρεώσεις, β) όταν η διαβίβαση κρίνεται απαραίτητη για σημαντικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, καθώς και γ) κατά τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Διαδικτυακοί τόποι τρίτων

Ο ιστότοπος του Τμήματος Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό τη χρήση μιας υπηρεσίας η οποία παρέχεται από άλλον φορέα. Οι τρίτοι, φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο, φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης του δικτυακού τόπου αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από τον δικτυακό τόπο και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.

Τροποποίηση – επικαιροποίηση της πολιτικής απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δύναται να ενημερώνεται ή να συμπληρώνεται, προκειμένου να ανταποκρίνεται σε τυχόν αλλαγές στη λειτουργία του παρόντος Ιστοτόπου και στις υπηρεσίες που προσφέρει, πάντα σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων – επικοινωνία

Για όποιο θέμα αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε υποκείμενο έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στον/στην Υπεύθυνο/η Προστασίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, Τ.Κ. 546 36, e-mail: dpo@uom.edu.gr, τηλέφωνο 2310891901.

Υπενθυμίζεται ότι αρμόδια αρχή για τη χώρα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr, 210.6475.600).