Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης
& Πληροφορικής

Search
Close this search box.

Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών (Μ.Υ.Φ)

 

Η νέα Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών (Γραφείο Διασύνδεσης, Πρακτική Άσκηση, Γραφείο Αποφοίτων) είναι η μετεξέλιξη και αναβάθμιση της Δ.Α.ΣΤΑ (Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας» , ΕΣΠΑ 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)»

Αποστολή της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών είναι:
α) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της πολιτικής συνεχούς αναβάθμισης της φοιτητικής εμπειρίας μέσω της συμβουλευτικής υποστήριξης των φοιτητών όλων των επιπέδων σε θέματα σχεδιασμού σταδιοδρομίας και ανάπτυξης/αναβάθμισης επαγγελματικών δεξιοτήτων.
β) η σύνδεση του πανεπιστημίου με τους αποφοίτους του μέσω στοχευμένων δράσεων αλληλεπίδρασης, συμβουλευτικής και συνεργασίας.