Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης
& Πληροφορικής

Search
Close this search box.

Ψηφιακά πιστοποιητικά & ψηφιακές υπογραφές

ψηφιακά πιστοποιητικά και οι ψηφιακές υπογραφές αποτελούν σημαντικά εργαλεία για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης στις ψηφιακές επικοινωνίες.

Οι διαχειριστές των εξυπηρετητών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου έχουν τη δυνατότητα έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται για εξυπηρετητές του δικτύου του ιδρύματος, οι οποίοι ανήκουν στo domain uom.gr. Λεπτομέρειες για την έκδοση και χρήση των ψηφιακών πιστοποιητικών μπορείτε να βρείτε στις σχετικές οδηγίες.

Οι εγκεκριμένες ψηφιακές υπογραφές έχουν θέση ιδιόχειρης υπογραφής και αντικαθιστούν τη χειρόγραφη υπογραφή του φυσικού προσώπου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  ΦΕΚ 44/Α/25-02-2014. Η ψηφιακή υπογραφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ηλεκτρονικά αρχείου τύπου pdf, word, κ.α. καθώς και σε ηλεκτρονικά μηνύματα (email). Με τη χρήση της εξασφαλίζεται: η γνησιότητα και η ακεραιότητα του εγγράφου καθώς και η μη αποποίηση ευθύνης.

Οι εξ αποστάσεως Ψηφιακές Υπογραφές διατίθενται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο του έργου  ΚΣΗΔΕ (Κεντρικό  Σύστημα  Ηλεκτρονικής  Διακίνησης Εγγράφων).

Η εξ αποστάσεως ψηφιακή υπογραφή θα σας επιτρέπει να υπογράφετε έγγραφα από οποιαδήποτε συσκευή  μέσω της ιστοσελίδας  https://webapp.mindigital-shde.gr/

Για την απόκτηση της εξ αποστάσεως ψηφιακής υπογραφής θα πρέπει να υποβάλετε αίτημα με το υπηρεσιακό σας email στο grproso@uom.edu.gr (ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) αναφέροντας το ονοματεπώνυμο σας και την υπηρεσία στην οποία ανήκετε. Μόλις ολοκληρωθεί η επαλήθευση των στοιχείων σας θα λάβετε με μήνυμα οδηγίες για να προχωρήσετε στην ενεργοποίηση του λογαριασμού εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής.

Η έκδοση εξ αποστάσεως (ΑΫΛΗΣ) ψηφιακής υπογραφής είναι δυνατή για το μόνιμο προσωπικό του Ιδρύματος (ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ). Είναι επίσης δυνατή για το διοικητικό προσωπικό (ΙΔΑΧ και Μόνιμοι υπάλληλοι) του ιδρύματος στην περίπτωση που κατέχουν θέση ευθύνης ή είναι μέλη επιτροπών του Πανεπιστημίου (για παράδειγμα επιτροπών για προμήθειες). Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση της εξ αποστάσεως υπογραφής είναι ο ενδιαφερόμενος να είναι κάτοχος ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας και να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή).

Πιστοποιητικά που αποθηκεύονται μόνο σε ειδική κρυπτογραφική συσκευή με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Η διαδικασία έκδοσης απαιτεί τη συνεργασία με κάποιον πιστοποιημένο validator του ιδρύματος. Για να την αποκτήσετε θα πρέπει να υποβάλετε αίτημα από το υπηρεσιακό σας email στο  help@uom.edu.gr αναφέροντας το ονοματεπώνυμο σας και την υπηρεσία στην οποία ανήκετε. Στη συνέχεια θα λάβετε σχετικές οδηγίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η έκδοση πιστοποιητικού τύπου Α είναι δυνατή μόνο για το μόνιμο προσωπικό του Ιδρύματος (ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΙΔΑΧ και Μόνιμοι υπάλληλοι του ιδρύματος)

Υπογραφές που αποθηκεύονται τοπικά σε υπολογιστή ή σε οποιοδήποτε αποθηκευτικό μέσο. Δυνατότητα έκδοσης έχουν όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας (ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Μόνιμοι υπάλληλοι, ΙΔΑΧ, Συμβασιούχοι, Εξωτερικοί Συνεργάτες κ.α.)

Οδηγίες Έκδοσης Πιστοποιητικού HARICA-Class B